آشنایی با اداره دریافت و پرداخت

ازآنجا که مسولیت ،نگهداری و کنترل حسابها و گزارشگری از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . لذا اداره دفتر داری در ارائه گزارشات واقعی ،به هنگام و اثر بخش به منظور تصمیم گیری درست و به موقع مدیریت از جایگاه ویژه ای بر خوردار است.
که در قسمت ذیل به شرح وظایف تکمیلی اداره دفتر داری پرداخته ایم .

شرح وظايف اداره دریافت و پرداخت

1. برنامه ریزی و نظارت و بررسی اسناد حسابداری از نظر ثبت آرتیکل حساب ها.

2. تهیه و تنظیم تراز و حساب های ماهانه و اعمال کنترل های لازم.

3. تهیه و تنظیم صورت های مالی دانشگاه و بستن حساب ها در پایان سال مالی و ارسال نسخ مربوطه به مراجع ذیربط.

4. تهیه گزارش عملکرد تفریغ بودجه.

5. نگهداری حساب ها و اسناد حسابداری.

6. کنترل حساب های بانکی و چک های صادر شده و تنظیم صورت مغایرت بانکی و پیگیری اقلام باز، جهت رفع مغایرت های حساب های بانکی.

7. پیگیری واریز تنخواه ها، علی الحساب ها و پیش پرداخت ها.

8. نگهداری حساب سپرده و تضمین های اخذ شده بابت قرارداد ها.

9. پاسخ گویی به دستگاه های نظارتی از قبیل:
ااف) وزارت امور اقتصاد و دارایی.
ب) دیوان محاسبات.
ج) حسابرسان منتخب هیئت امنا.
د) بازرسی کل کشور.