اداره اعتبارات

اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس مي رسد. به ديگر سخن اعتبار براي اجراي برنامه است.
تامين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. اين مهم بر عهده دستگاه و بر عهده قوه مجريه است.
پیش بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز در هر سال مالی یکی از فرآیندهای حیاتی سازمان است. این امر در اداره اعتبارات ازطریق بررسی و کارشناسی دقیق سوابق مالی سنوات قبل ، تجزیه و تحلیل دقیق و با توجه به پیش‌بینی بودجه هرسال انجام می گیرد.
مسئولیت این اداره از مرداد ماه سال 1396 به عهده مهندس مهرنوش محبوبی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری می باشد.

شرح وظايف اداره اعتبارات

• دريافت قانون بودجه و قوانين و مصوبات سال مالی از مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه

• پیاده سازی قوانین بودجه ای سالانه

• در صورت لزوم صدور بخشنامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرائي اعتباری به ساير واحدها

• همکاری در تهیه و تدوین بودجه تفضیلی و موافقتنامه های اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

• کنترل و تطبیق بر اعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار

• ثبت و نگهداری درخواست وجه و تخصیص اعتبار از محل درآمد عمومی، درآمد اختصاصی و ردیفهای ابلاغی از سازمانهای مربوطه

• رعایت سقف اعتبار پیش بینی شده در ریز مواد هزینه و تطبیق با آیتم های بودجه تفضیلی و موافقتنامه های مبادله شده

• نگهداری، ثبت و نظارت بر رعایت سقف و مصرف صحیح اعتبار ابلاغی واحدهای دانشگاه بر اساس اعتبار ابلاغی مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه

• تأمین اعتبار اسناد صادره از سوی مقامات مجاز یر اساس بودجه ابلاغی سالانه و ثبت هزینه ها با توجه به تخصیص مربوطه

• کنترل و نظارت بر تأمین اعتبار و پرداختها با شرح مواد هزینه

• انطباق عملیات ثبت شده در سیستم اعتبارات با سیستم حسابداری و رفع مغایرت احتمالی

• کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین اداره اعتبارات و اداره دریافت و پرداخت

• کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین اداره اعتبارات و اداره رسیدگی و کنترل اسناد

• کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین اداره اعتبارات و اداره دفترداری و رسیدگی به امور عاملین

• همکاری در تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه با اداره دفترداری و رسیدگی به امور عاملین

• تهيه گزارشات مداوم اعتباري بر اساس دستور مدير

• تهيه گزارشات اعتباري واحدها برحسب مورد و ارائه به مديران دانشگاه جهت بهره برداری و رهنمود لازم

• پاسخگويي به مراجع ذيصلاح و نظارتي

• صدور اسناد اعتباری اعتبار مصوب ، تخصیص اعتبار، درآمدها و اصلاحیه موافقت نامه ها و بودجه تفصیلی دانشگاه

• صدور اسناد اعتباری ردیف های ابلاغی از سازمان های مربوطه

• انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق