مدیریت امور مالی

-

شرح وظايف مدیریت امور مالی

همانطور که مطلع می باشید مدیر امور مالی جهت تأمین رضایت حداکثری افراد، از طریق ارائه خدمات با کیفیت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه، برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی مدیران در سطوح مختلف دانشگاه، بهینه سازی منابع به ویژه منابع انسانی، از طریق مکانیزه نمودن فرآیندهای اجرای بودجه، مالی، بسترسازی برای شناسایی منابع، هزینه، بودجه ریزی عملیاتی و فراهم آوردن امکان گزارش گیری برای هریک از دانشکده ها و واحدهای دانشگاه به عنوان یک واحد گزارش گیری مستقل و تطبیق و مقایسه درآمدهای دانشگاه با جریان نقدینگی، با شرح وظایف ذیل فعالیت می نماید:
1- نظارت و کنترل در تهیه صورتهای مالی، بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفتر به منظور اطمینان از صحت صورتهای مالی ارائه شده مراجع ذیصلاح/
2- ارائه گزارش های مالی (بودجه ای، نقدینگی، دارایی ها، وضعیت پیمانکاران، مالیات، بدهی) بر اساس اطلاعات موجود در دفاتر به منظور آگاهی مدیران و تصمیم گیران برای اتخاذ رویکرد مناسب.
3- پیگیری تأمین منابع مالی بر اساس بودجه و موافقت های مبادله شده با سازمان های مربوه (برنامه و بودجه ) به منظور تأمن نقدینگی لازم برای هزینه های جاری و سرمایه ای. چ
4- کنترل و نظارت بر جریان نقدینگی براساس بودجه و اولویت بندی نیازها و اهداف به منظور تخصیص بهینه نقدینگی براساس اولویت های دانشگاه.
5- نظارت بر ثبت حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد، بر اساس آئین نامه تحریر دفاتر به منظور اطمینان از ثبت دقیق و به موقع رویدادهای مالی.
6- کنترل حسابهای دریافتی و پرداختی دانشگاه و پیگیری مغایرت ها بر اساس صورت مغایرت و تطبیق حسابها جهت شفاف سازی حسابها و فعالیتهای مالی.
7- نظارت و کنترل بر کلیه پرداختها (حقوق و مزایا، صورت وضعیت پیمانکاران و سایر) بر اساس آئین نامه ها، مقررات و قوانین مربوطه به منظور پرداخت به موقع طلب ذینفعان.
8- کنترل و نظارت و تأیید امور مربوطه به حسابداری، انبار و اموال (جمعداری با امین اموال) و تأسیسات براساس آئین نامه ها، قوانین، مقررات و مدارک مربوطه به منظور حصول اطمنیان از نگهداری و حفاظت از دارایی .
9- تهیه و بازنگری آئین نامه های مالی بر اساس آئین نامه معاملات (آیین نامه اموال، نحوه ثبت حسابها) به منظور ساماندهی فعالیتهای اداری و مالی.
10- نظارت، کنترل و تقسیم وظایف بین کارکنان تحت سرپرستی، بر اساس شرح وظایف و بخش های شغلی به منظور بهره وری بیشتر کارکنان.
11- نیازسنجی آموزش پرسنل تحت سرپرستی، براساس نیازهای شخصی به منظور ارتقای دانش و به روز نگهداشتن اطلاعات پرسنل.
12- انطباق هزینه ها با بودجه مصوب براساس کسب اطلاعات از واحدهای مختلف و تجربه سالهای گذشته به منظور برآورد صحیح درآمد و هزینه سال آینده.
13- انجام همکاری و مکاتبات واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی براساس نیازهای موجود و درخواست واحدهای مذکور به منظور پاسخگویی به واحدهای ذیربط (مالیات، بیمه، دیوان محاسبات، بازرسی و ...)
14- شرکت در جلسات کمیسیون های داخلی (معاملات و ... ) براساس عضویت در کمیسیون های مذکور به منظور تصمیم گیری و تنظیم صورت جلسات.
15- مشارکت فعال در طراحی، استقرار و بروزآوری سیستم مدیریت ( مالی، بودجه و ... ) و شرکت در برنامه های مرتبط با آن.
16- نظارت و کنترل بر رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های مرتبط با سیستم یکپارچه مدیریت و رفع هرگونه عدم انطباق مشاهده شده در واحد تحت سرپرستی خود.
17- ترویج تفکر سیستمی و ایجاد حس تعهد در کلیه کارکنان در خصوص رعایت الزامات سیستم و اعلام نیازهای آموزشی کارکنان تحت سرپرستی خود به منظور تعمیق و مدیریت یکپارچه و گسترش سیستم مذکور در سطح دانشگاه.
18- انجام سایر وظایف محوله.