همکاران

 • محسن دخانچی

  مدیر

  تلفن:2230                آدرس پست الکترونیکی: FMAU@aut.ac.ir

 • حمیدرضا ربیعی

  معاون مدیر

  تلفن:(110)2230                آدرس پست الکترونیکی: -

 • منیر عابدینی

  مسئول دفتر

  تلفن:(106)2230                آدرس پست الکترونیکی: -