قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

 | تاریخ ارسال: 1401/2/25 | 

"قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله بـا فسـاد" مصـوب جلسـه مـورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمسـیون اجتمـاعی کـه باعنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم ودرجلسه علنی روزیکشنبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷مجلس با اجـرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت ومطابق اصـل یکصـد ودوازدهـم ۱۱۲قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود بااصلاح وتأییدآن مجمـع درتـاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ بـه ریاسـت محترم جمهور ابلاغ گردید.


دانلود

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2095 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر