نکاتی چند برای مدیران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/2/27 | 
 
نکاتی چند برای مدیران دانشگاه صنعتی امیرکبیر از منظر امورمالی

 مقام مجاز جهت بروزرسانی اطلاعات خود نیازمند مطالعه موارد ذیل می باشند:
  1. قانون برنامه های پنج ساله کشور
  2. قانون بودجه سالیانه کل کشور
  3. آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مصوب تیر ماه ۱۳۹۴
  4. آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه
  5. مصوبات هیأت امناء
  6. مصوبات هیأت رئیسه دانشگاه (در صورت وجود بار مالی)
  7. قوانین مالیات های مستقیم، غیر مستقیم و بخشنامه های مالیاتی
  8. دستورالعمل و بخشنامه های داخلی
  9. قانون کار
  10. قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه های آن
  11. قوانین و بخشنامه های سامانه معاملات فصلی امور مالیاتی
  12. سایر مصوبات مراجع قانونی
سپس بررسی مندرجات مدارک دریافتی با مفاد آئین نامه ها، دستورالعمل ها، مصوبات، مقررات، احکام و بخشنامه های داخلی و مصوبات قانونی از نظر رعایت صحیح آنها
    • نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از هزینه
    • تطبیق پرداخت هایی که از طریق ابلاغ ها و موافقت نامه ها صورت می گیرد.
    • رسیدگی حسابهای تنخواه گردان، پیش پرداختها، علی الحسابها و ...
ذکر چند تعریف مهم و پرکاربرد از آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه :
مقام مجاز: منظور از مقام مجاز در این آیین نامه، فردی است که رئیس دانشگاه بخشی از اختیارات مالی خود را به وی تفویض مینماید. تفویض اختیار قائم  به شخص بوده و مقام مجاز نمی تواند اختیارات تفویض شده از سوی رئیس دانشگاه را به غیر تفویض نماید. (ماده ۴آیین نامه)
سال مالی : سال مالی دانشگاه عبارت از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه شروع و به آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد .(ماده ۲ آئین نامه)
بودجه : برنامه مالی سالانه دانشگاه در قالب برآوردها و پیش بینی های مالی حاوی برآورد منابع و دریافت ها و درآمد ها شامل کمک های دولت ، درامد های اختصاصی و سایر منابع تامین اعتبار و همچنین پیش بینی مصارف و پرداخت ها برای اجرای بر نامه ها، فعالیت ها و طرح هایی است که در جهت تحقق اهداف دانشگاه می باشد .(ماده ۳ آئین نامه )
تنخواه گردان : عبارت از وجهی که توسط مدیر امورمالی با دستور رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز، برای انجام
هزینه ها و سایر پرداخت ها در اختیار واحد ها و یا مامورینی که مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند ، قرار می گیرد. (ماده ۱۴-۳ آئین نامه )

پیش پرداخت : پرداخت هایی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس قوانین و مقررات، مانند شرایط عمومی پیمان ، احکام و قراردادها با تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز قبل از اجرای تعهد انجام می شود. (ماده ۱۴-۴ آئین نامه )
علی الحساب : پرداختی که به ازای ادای قسمتی از تعهد از محل اعتبار به تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز انجام می شود. (ماده
 ۱۴-۵ آئین نامه )

توجه : میزان و نحوه واگذاری و واریز پیش پرداخت ، علی الحساب و تنخواه گردان و نوع تضمین جهت مورد نیاز حسب مورد، طبق
دستور العملی که به تائید هیات رئیسه دانشگاه می رسد.
(تبصره ماده ۳۴ آئین نامه )

تضمین : عبارت است از وجه نقد، انواع ضمانتنامه های بانکی، چکهای تضمینی و بانکی، سفته وثیقه ملکی و سایر موارد به تشخیص رئیس دانشگاه که به موجب آن و در ارتباط با فعالیتهای مختلف، تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد توسط اشخاص حقوقی و حقیقی در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات فیمابین، به دانشگاه پرداخت می شود.(ماده ۱۵آیین نامه)
کلیه پرداخت ها و هزینه ها پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت انجام
می شود. (ماده ۳۱ تبصره ذیل  ان از آیین نامه)

بودجه تفصیلی دانشگاه : اعتباراتی که از محل ردیف های بودجه کل کشور اعم از عمومی و اختصاصی در اختیار دانشگاه قرار می گیرد و مانده وجوه مصرف نشده سال قبل و سایر منابع تامین اعتبار به تفکیک برنامه ها و طرح ها به پیشنهاد رئیس دانشگاه تهیه و تنظیم و حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال به تصویب هیات امناء می رسد.( ماده ۲۶ آئین نامه )
ماده ۳۲آئین نامه : صلاحیت و اختیار تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده رئیس دانشگاه یا مقام مجاز و تامین اعتبار و تطبیق پرداخت ها با ضوابط به عهده مدیر  مالی یا مقام واجد صلاحیت میباشد.(در لیست هزینه ها به آن اشاره شود).
ماده ۳۷ آئین نامه : پرداختهای دانشگاه بایستی صرفاً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام شود و گواهی بانک دائر بر انتقال وجه به حساب ذینفع و پرداخت در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او به عنوان رسید گیرنده وجه تلقی شده و پرداخت محسوب
می شود. پرداختهای ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال و بالاتر الزاماً در وجه حساب شخص حقیقی و یا حقوقی صورت می پذیرد .

تبصره ذیل ماده۳۷ : در موراد استثنائی تاییدیه ای به تشخیص رئیس یا مقام مجاز که اخذ امضاء از گیرنده وجه به مصلحت یا مقدور نباشد، رسید دریافت وجه تلقی میشود.
ماده ۳۸ آئین نامه : پرداخت هرگونه وجهی که به تشخیص رئیس که فعالیت دریافت کننده وجه در جهت اهداف دانشگاه باشد.(کمک، مددکاری و...)
ماده ۴۰ آئین نامه : هر ساله بخشی از اعتبارات را به عنوان اعتبارات خارج از شمول این آئین نامه که به تشخیص رئیس هزینه میشود.
ماده ۴۱ آئین نامه : معاملات دانشگاه اعم از خرید یا فروش یا اجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره به استثنای مواردی که مشمول آیین نامه های استخدامی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی و مقررات جایگزین باشد، حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام می شود، مگر در موارد زیر:
- معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه ها یا مؤسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا ارگان ها ومؤسسات وابسته به آنها باشد؛
- معاملاتی که از محل اعتبارات تحقیقات دانشگاه انجام میپذیرد؛
- خرید کالاها و خدمات و حقوقی  مورد مصرف که نرخ ثابتی از طرف دولت یا مراجع ذی صلاح برای آنها تعیین شده باشد؛
ماده ۴۲ آئین نامه : معاملات از نظر مبلغ به سه دسته تقسیم میشوند :
۱-معاملات جزء ، معاملاتی که مبلغ آن از ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. (سال ۱۴۰۰ )
۲-معاملات متوسط ، معاملاتی که مبلغ آن از ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بیشتر و از ده برابر آن تجاوز نکند.
۳- معاملات عمده ، معاملاتی که مبلغ آن از ده برابر معاملات جزء بیشتر است .
توجه : این ماده در هر سال بر اساس نصاب معاملات تعیین شده از سوی هیات وزیران تعیین می شود.
ماده ۴۷ آئین نامه : درکلیه معاملات گرفتن فاکتور ، مدارک مثبته و یا تنظیم قرارداد الزامی است. مگر در موارد اضطراری و استثنائی که با گزارش رئیس واحد مربوطه و تائید رئیس دانشگاه یا مقام مجاز مبادرت به تنظیم صورت مجلس می شود.
 • ماده ۵۰ آئین نامه و تبصره ذیل آن :در صورتی که مدیر امور مالی یا مقام مجاز از طرف وی پرداخت دریافت  وجهی را برخلاف مفاد این آیین نامه و قوانین ومقررات و مصوبات هیأت امنا تشخیص دهد، مراتب را باذکر دلایل مربوط کتباً به مقام صادر کننده دستور پرداخت اعلام می کند. مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش مدیر امور مالی یا فرد مجازاز طرف وی  چنانچه مسئولیت امر پرداخت را به عهده بگیرد، مراتب را کتبی به مدیر امور مالی اعلام می نماید، در اینصورت مدیر امور مالی  به استناد دستور مذکور مکلف به پرداخت وجه مزبور است. پرداخت وجه مانع از  گزارش مدیر مالی  به هیأت امنا و مراجع نظارتی قانونی نخواهد بود.
اموال منقول اسقاط شده یا مازاد بر نیاز دانشگاه ، بر اساس گزارش امین اموال، تصویب کمیسیون معاملات و تایید نهایی رئیس دانشگاه یا مقام مجاز، مشخص و تعیین می شود. فروش این گونه اموال، با رعایت مفاد این آیین نامه مجاز است و وجوه حاصل از فروش آنها به حساب درآمد اختصاصیدانشگاه واریز می گردد. اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع است، از شمول این ماده مستثنی است.(ماده ۵۹ و تبصره ذیل آن از آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه)
ماده۶۴ آئین نامه : دریافت تضمین به عنوان سپرده شرکت در مناقصه و مزایده و یا تضمین حسن انجام کار و تعهد استرداد پیش پرداخت الزامی است.
ماده ۶۵ آئین نامه : چنانچه در موارد خاص از قبیل هزینه های مربوط به دعوت ها، پذیرائی ها، برگزاری مراسم، اهدای هدایا و همچنین سفرها یا اردوهای علمی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان ، اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در داخل و خارج از کشور، تهیه اسناد و مدارک مربوط مقدور و یا به مصلحت نباشد، در هر مورد با گزارش کتبی مسئولین یا مامورین ذیربط پس از تایید رئیس دانشگاه یا مقام مجاز قابل احتساب به هزینه قطعی است.
ماده۶۸ آئین نامه : در صورت عدم پیش بینی مقررات با موافقت رئیس دانشگاه از مصوبات هیات های امناء سایر دانشگاهها و یا سایر مقررات عمومی کشور عمل خواهد شد.
ماده ۵ دستورالعمل نحوه مصرف درآمدهای اختصاصی تابع مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی و با تشخیص رئیس دانشگاه  یا مقام مجاز است  در مورد پرداخت هزینه های نیروی انسانی موضوع این دستورالعمل به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق التألیف، حق الزحمه، حقوق، مزایا، هزینه های رفاهی، حق حضور در جلسه، حق المشـاوره  و ...، موضـوع ایـن دستورالعمل، تابع آیین نامه های مصوب میباشد و با تشخیص مسئول واحد تحصیل کننده درآمد و کسب مجوز از رئیس دانشگاه یا مقام مجاز می توان حداکثر معـادل۵۰% و در موارد استثنایی، تا ۱۰۰% علاوه بر مبالغ مقـرردر آیین نامه های مصوب پرداخت نمود.
ب- پرداخت حق الزحمه اعضای غیرهیأت علمی واحدها و سـتاد دانشگاه  کـه درتحصیل ، مصرف و نگهداری حساب و خدمات چنین درآمدهای اختصاصی به عنوان همکار و یا غیره ، مسئولیتی به عهده دارند، به ازای هر ساعت کار در غیر سـاعت موظـف(علاوه بر ساعت اضافه کاری) معادل یک هفتاد و پنجم حقوق و فوق العاده های  مستمر ماهانه و حداکثر تـا ۵۰سـاعت در مـاه ، با تشخیص مسئول واحد قابل پرداخت می باشد. 
هدایایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی موارد مصرف آن را تعیین نکرده و یا هیچ گونه محدودیتی قائل نشد اند و صرفاً به منظور کمک به پیشبرد اهداف دانشگاه اهدا می کنند ، وجوه مذکور با تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز، در امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و مصارف عمومی مصرف خواهد شد. (ماده ۳ از پیوست دو موضوع بند ت ماده ۲۷ آیین نامه)
مبلغ قرارداد ترک تشریفات مناقصه برای قراردادهای داخلی نمی باید از دویست برابر نصاب معاملات جزئی بیشتر باشد. در غیر این صورت صرفاً با رعایت مفاد ماده «۴۵»  آیین نامه مالی و معاملاتی، ذکر دلایل و توضیحات کافی،  با موافقت و مسئولیت رئیس دانشگاه یا مقام مجاز، امکان ترک تشریفات مناقصه وجود دارد.(ماده ۲۱ از پیوست سوم موضوع ماده ۴۸ آیین نامه)
آن قسمت از سپرده موضوع مواد «۲۴» حسن اجرای تعهدات و «۲۵» حسن انجام کار این دستورالعمل که در اثر عدم اجرای حسن انجام کار بنا به گزارش مجری طرح و به تصویب هیأتی مرکب از نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه یا مقام مجاز، مدیر امور مالی، نماینده تام الاختیار طرف قرارداد و یا مشاور ضبط می گردد، درآمد اختصاصی دانشگاه خواهد بود.(تبصره ۲  ماده ۲۶ از پیوست سوم موضوع ماده ۴۸ آیین نامه)
میزان سپرده شرکت در مزایده به تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از ۵% مبلغ برآورد معامله کمتر و از ۲۰% آن بیشتر نخواهد بود. (ماده ۳۷ از پیوست سوم موضوع ماده ۴۸ آیین نامه)
مراحل انجام خرج ( هزینه ) : به شرح ذیل صورت میگیرد :
 1. تشخیص (ماده ۸ آئین نامه)
 2. تامین اعتبار (ماده ۹ آئین نامه )
 3. تعهد (ماده ۱۰ آئین نامه )
 4. تسجیل (ماده ۱۱ آئین نامه )
 5. دستور پرداخت (ماده ۱۲ آئین نامه)
 6. نظارت مالی (ماده ۱۶ آئین نامه )
 7. هزینه ( ماده  ۱-۱۴ و فصل ۴ آئین نامه  )
 1. مرحله اداری : تشخیص ، تعهد ، تسجیل ، دستور پرداخت ( توسط رئیس دانشگاه یا مقام مجاز  صورت میگیرد.)
 2. مرحله مالی : تامین اعتبار ، اعمال نظارت مالی و در نهایت هزینه  ( توسط مدیر امورمالی صورت میگیرد.)
مقام مجاز پس از انجام مراحل اداری هزینه و اطمینان از تامین اعتبار مبلغ جهت هزینه ابتدا دستور پرداخت را به عاملین واحد خود ارائه می دهد .
(عامل مالی : فردی واجد شرایط از بین اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد مدیر امورمالی دانشگاه و حکم رئیس واحد مربوطه به این پست منصوب میشود تا قسمتی از وظایف مدیر امورمالی را انجام دهد . (ماده ۲۱ آئین نامه)
سپس عامل مالی خود می تواند اقدام به هزینه یا با پرداخت چک به کارپرداز آن واحد اقدام نماید.
(کارپرداز: فردی واجد صلاحیت از بین اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه از طرف رئیس واحد مربوطه به سمت این پست منصوب میشود تا نسبت به خرید یا فروش و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز دانشگاه طبق دستور مقام مجاز در چهارچوب ضوابط و مقررات عمل کند. (ماده ۲۳ آئین نامه)
وظیفه کنترل و رسیدگی اسناد هزینه شده به عهده مقام مجاز خرج و عامل مالی دانشگاه می باشد .
فرآیند و گردش کاری عاملین بصورت جداگانه تعریف شده است.


تهیه کننده : اداره رسیدگی و کنترل اسناد
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2104 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر