پیام مدیر امور مالی دانشگاه


امروزه تنها راه بقای سازمان ها در محیط پر تلاطم و متغیر امروزی، همگام شدن با تغییرات محیط است، موضوعی که تنها از طریق علاقه، انگیزش و خلاقیت نیروی انسانی محقق خواهد شد. همچنین در محیط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز نیز که سرعت تغییرات غیرقابل تصور و پیش بینی می باشند، سازمانهایی می توانند به ادامه حیات خود امیدوار بوده و در جهت بهبود گام بردارند که از سرمایه های انسانی پیشرو، خلاق، مبتکر و نوآور برخوردار باشند. بدون شک نوآوری و خلاقیت راه گشای بهره وری اقتصادی بوده و سازمانهایی که توانایی قدم نهادن در این راستا را داشته باشند از مزایای گسترده آن بهره مند خواهند شد. بنابراین سازمانها باید به کارکنان خود انگیزه داده تا بستر مناسب جهت تغییر و ارتقای عملکرد، در راستای اهداف سازمانی فراهم گردد.
علاوه بر مشکلات ساختاری موجود و عدم تناسب قوانین در سیستم اداری جاری، به خصوص در حوزه مالی و پولی، بی انگیزگی، فرهنگ سازمانی کارگریز و همچنین شیوه های ناکارآمد فعالیت های اداری و مدیریتی شرایط پیچیده ای را فراهم نموده است. متأسفانه در سازمانها به جای بررسی علل بی انگیزگی کارکنان و اصلاح روشها و فعالیتهای سازمانی و ترویج فرهنگ کار، به اقداماتی دشوار و دیربازده روی آورده و از ساده ترین راهها مانند تغییرات تشکیلاتی استفاده می نمایند که تأثیر مثبتی در ارتقای جایگاه سازمان نخواهند داشت.
ساختار مدیریتی در ایران هرمی بوده، که در ان هر مدیری بر عملکرد زیردستان خود نظارت نموده و خود نیز تحت تظارت مسئول دیگری قرار دارد. لذا اغلب مدیران درک صحیحی از اداره یک سازمان بدون استفاده از یک ساختار سلسله مراتبی و سنتی را دارا نمی باشند. در یک سازمان مالی، اداری ساختار اداری سنتی دستورات دیکته شده از رده های بالاتر لزوماً قابل اجرا نخواهند بود. از طرفی متأسفانه قوانین متعدد و بعضاً نامناسب فضای تنگی را برای خلاقیت مدیران ایجاد کرده است. در چنین شرایطی نیازمند رویکردهای جدید جهت گسترش فضای خلاقیت و نوآوری برای مدیران بوده تا موجب افزایش بهره وری و بهبود کارایی سیستم اداری شود. بر همین اساس می بایست با اعتماد به نظرات و پیشنهادات تخصصی کارشناسان در جهت حل مسائل و مشکلات پیش رو اقدامات لازم صورت پذیرند.
لذا لازم است همواره چرخه فرآیند اجرائی در سازمانها جهت شناسائی بهبود و استمرار و ارزیابی فرآیند شکل گیرد تا سازمانها توانائی پیش بینی و تغییرات را برای اهداف سیاسی، اقتصادی، هدایت و برنامه ریزی را داشته باشند.


محسن دخانچی