پیام مدیر
لازم است همواره چرخه فرآیند اجرائی در سازمانها جهت شناسائی بهبود و استمرار و ارزیابی فرآیند شکل گیرد تا سازمانها توانائی پیش بینی و تغییرات را برای اهداف سیاسی، اقتصادی، هدایت و برنامه ریزی را داشته باشند.
 | تاریخ ارسال: 1401/2/18 |  دفعات مشاهده: 818 بار