مدیریت امور مالی- اداره دریافت و پرداخت
اداره دریافت و پرداخت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/21 | 

شرح وظایف اداره دریافت و پرداخت• اخذ فیشهای درآمدی از واحدها، کنترل واریز درآمد ، تسهیم درآمد و کسر بالاسری و صدور سند درآمدی در نرم افزار مربوطه (نگهداری درآمد واحدها)
• نگهداری حساب ،محاسبه و صدور سند پرداخت برای کلیه قراردادهای منعقده دانشگاه از جمله قراردادهای ارتباط با صنعت، قراردادهای پیمانکاری، عمرانی، قراردادهای حجمی، قراردادهای منعقده با هیئت علمی همکار، پرسنل دفتر فنی و تربیت بدنی، پزشکان، مشاوران و غیره
• پرداخت به واحد ها به صورت قطعی و غیر قطعی و همچنین واریز اسناد و نگهداری مانده تنخواه کلیه واحدها و همچنین صدور نامه پرداختهای غیر قطعی و قطعی به واحدها
• صدور سند و پرداختهای دیگر منجمله پرداخت ودیعه مسکن، استرداد شهریه، حق الزحمه آزمون، اسناد هزینه پیمانکاران، لیستهای متفرقه پرداختی به پرسنل منجمله حق الزحمه خارج از بار موظف، پرداخت حق الجلسه اساتید و ثبت در نرم افزار مربوطه، پرداخت های آزمایشگاهها ، کنفرانسها و .....
• پرداخت و واریزهای مربوط به حسابهای هدایا، سایر منابع، بازنشستگان سپرده ها و غیره
• پرداخت بازخرید مرخصی، سنوات، هزینه فوت و ازدواج و .....
• پاسخگویی نامه ها و پیگیریهای مربوطه از داخل وخارج از دانشگاه در چارچوب وظایف اداره دریافت و پرداخت
• پرداخت حقوق کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، قانون کار به شرح ذیل
• اخذ احکام کارگزینی و ثبت آن در سیستم حقوق و دستمزد
• اخذ لیست بیمه تکمیلی، کسورات، وام ها، پس اندازها، کسر از حقوق و ثبت آن در سیستم حقوق و دستمزد
• پرداخت لیستهای متفرقه ازسالی منجمله ایاب ذهاب ،و ......
• صدور نامه کسر از حقوق و ضمانت
• تهیه درخواست وجه حقوق جهت خزانه
• تهیه لیست پرداخت حقوق جهت پرداخت حقوق قراردادی ها، قانون کار و مابه التفاوت حقوق پرسنل رسمی و پیمانی
• تهیه لیست کامل شامل تفکیک هزینه ها، کسور قانونی و کسور متفرقه شامل وام ها و پس اندازها و غیره جهت صدور سند حقوق و دستمزد
• صدور سند حقوق دستمزد
• تهیه ارسال لیست کسورات قانونی و غیره به سازمانهای ذیربط شامل تامین اجتماعی، مالیات، بازنشستگی، درمانی و ....
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find-46.5140.11549.fa.html
برگشت به اصل مطلب