مدیریت امور مالی- ادره دفتر داری
اداره دفتر داری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/21 | 

آشنایی با اداره دفتر داری


ازآنجا که مسولیت ،نگهداری و کنترل حسابها و گزارشگری از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . لذا اداره دفتر داری در ارائه گزارشات واقعی ،به هنگام و اثر بخش به منظور تصمیم گیری درست و به موقع مدیریت از جایگاه ویژه ای بر خوردار است.
که در قسمت ذیل به شرح وظایف تکمیلی اداره دفتر داری پرداخته ایم.

شرح وظایف اداره دفتر داری


۱. برنامه ریزی و نظارت و بررسی اسناد حسابداری از نظر ثبت آرتیکل حساب ها.

۲. تهیه و تنظیم تراز و حساب های ماهانه و اعمال کنترل های لازم.

۳. تهیه و تنظیم صورت های مالی دانشگاه و بستن حساب ها در پایان سال مالی و ارسال نسخ مربوطه به مراجع ذیربط.

۴. تهیه گزارش عملکرد تفریغ بودجه.

۵. نگهداری حساب ها و اسناد حسابداری.

۶. کنترل حساب های بانکی و چک های صادر شده و تنظیم صورت مغایرت بانکی و پیگیری اقلام باز، جهت رفع مغایرت های حساب های بانکی.

۷. پیگیری واریز تنخواه ها، علی الحساب ها و پیش پرداخت ها.

۸. نگهداری حساب سپرده و تضمین های اخذ شده بابت قرارداد ها.

۹. پاسخ گویی به دستگاه های نظارتی از قبیل:
ااف) وزارت امور اقتصاد و دارایی.
ب) دیوان محاسبات.
ج) حسابرسان منتخب هیئت امنا.
د) بازرسی کل کشور.

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find-46.5141.11550.fa.html
برگشت به اصل مطلب