مدیریت امور مالی- اخبار
جدول ضرائب و پرداختهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/29 | 
پرداخت های  دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۴۰۲- ریال 
ردیف موضوع پرداخت هیات علمی و بازنشسته کارمند و بازنشسته مستندات قانونی
ضریب ۵۷.۳۰۵  ضریب ۴.۰۲۴
۱ حداقل حقوق کارکنان دولت    ۱۶.۰۳۴.۴۰۰ ۲۵% ایثارگری ( ۷.۴۱۴.۵۰۰ ) ماده ۵۱
۲ حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر(شاغلین )    ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ مصوبه هیات وزیران (  حداکثر ۷ برابر ) 
۳ حداقل حکم کارگزینی    ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ مصوبه هیات وزیران 
۴ سقف خالص پرداختی متوسط سالانه  ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ مصوبه هیات وزیران ( به استثناء حق التدریس ، حق التحقیق ، حق داوری ، عیدی )
۵ کمک هزینه ازدواج وفوت ۱۳۴.۰۹۳.۷۰۰ ۱۸۳.۳۴۳.۵۰۰ مواد ۱۰۵و ۷۸  آیین نامه های استخدامی 
۶ حداکثر ماموریت روزانه ۲۰/۱ مجموع حقوق رتبه وپایه وفوق العاده شغل وجذب      ( ۳.۱۵۱.۷۷۵ ) ۱۵/۱ مجموع حقوق رتبه و  پایه وفوق العاده   شغل و   جذب    ( ۷.۲۴۳.۲۰۰) مواد  ۶۴ و ۲۹   آیین نامه ها
۷ حق عائله مندی ۹.۱۷۴.۷۲۰ ۹.۱۷۴.۷۲۰ مواد ۶۷ و ۳۵ آیین نامه ها
۸ حق اولاد-هرنفر ۴.۲۲۵.۲۰۰ ۴.۲۲۵.۲۰۰ مواد ۶۷ و ۳۶ آیین نامه ها
۹ حق الجلسه دوآیتم اول حکم تقسیم بر ۷۵تا سقف ۵۰ساعت درماه آیتم اول حکم تقسیم بر ۵۰ تا سقف ۲۵ ساعت درماه مواد ۱۱۳و۸۴ آیین نامه ها
۱۰ حق التدریس/حق التحقیق دوآیتم اول حکم تقسیم بر ۵۰   ماده ۶۳ آیین نامه 
۱۱ اضافه کار    سه آیتم اول حکم تقسیم بر ۱۷۶   ماده ۳۲ آیین نامه
پاداش ماده ۵۰ برنامه    یک ماه حقوق حکم کارگزینی مصوبه هیات وزیران 
خارج از بار موظف    حقوق ومزایای مستمر تقسیم بر ۷۵ ( سقف ۵۰ ساعت در ماه )  ماده ۵ درآمد اختصاصی
۱۲ کمک هزینه غذا(روزانه)-ایاب وذهاب-مهد کودک     مصوبه هیات وزیران 
۱۳ صندوق پس انداز کارکنان دولت ماهانه  ۶۰۳,۶۰۰ ۶۰۳,۶۰۰ مصوبه هیات وزیران 
۱۴ حداقل دستمزد قانون کار                    روزانه ۱.۷۶۹.۴۲۸  ماهانه ۵۳.۰۸۲.۸۴۰                 نرخ اضافه کار ۳۳۷.۸۰۰ (  ماهانه  تقسیم بر ۲۲۰ ضربدر ۱۴۰%= هر ساعت اضافه کار )   مصوبه شورای عالی کار  ( بن مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ) ( بن کارگری ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ )
۱۵ حداقل دریافتی کارگر بدون فرزند - بدون سابقه    ۷۳.۰۸۲.۸۴۰ هر فرزند ۱۰.۶۱۶.۵۶۸ - پایه سنوات ماهانه ۲.۱۷۰.۰۰۰  
۱۶ حداکثر دستمزد ماهانه ۳۱ روزه  ۳۸۳.۹۶۶.۹۹۶ ۳۸۳.۹۶۶.۹۹۶ مصوبه شورای عالی کار ( ۷ برابر حداقل )
۱۷ عیدی پایان سال کارمندان ، بازنشستگان و موظفین  ۵.۰۰۰*۴۰۲۴=۲۰.۱۲۰.۰۰۰ ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری 
۱۸ کمک رفاهی مستقیم و غیر مستقیم  کارمندان رسمی و پیمانی ( ماده    ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲)  مطابق با موافقتنامه مبادله شده 
کارمندان قرارداد کار معین و ساعتی  ( ماده     ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲)  از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه 
۱۹ سقف پاداش پایان خدمت  ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰  بند ه  تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور 
بخشی از اهم موارد قانونی در قراردادها ، اموال و.... 
۱ حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۲  تصویب نامه شماره ۵۰۰۴۸/ت ۶۱۱۷۹ ه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ هئیت وزیران به استناد تبصره ( ۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات   معاملات جزء ( کوچک ) تا ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰
معاملات متوسط از ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
معاملات بزرگ بیش از  ۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲ شناسایی اموال منقول غیر مصرفی و دارایی های ثابت مشهودی که در سر فصل موجودیها طبقه بندی میشوند. دستور العمل اجرایی نحوه و زمان شناسایی اولیه ، برکناری دایمی و واگذاری دارایی های دولت به شماره ۵۸۶۸۷/۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲  کمتر از یک و نیم درصد نصاب معاملات کوچک < ۲۱.۷۵۰.۰۰۰ ریال 
۳ شناسایی اموال مصرفی و در حکم مصرفی در یک فاکتور و از یک نوع به حساب هزینه  دستور العمل اجرایی نحوه و زمان شناسایی اولیه ،  برکناری دایمی و واگذاری دارایی های دولت به شماره ۵۸۶۸۷/۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲  کمتر از سه دهم درصد نصاب معاملات کوچک < ۴.۳۵۰.۰۰۰ ریال 
۴ ارسال معاملات فصلی به صورت تجمیعی یا حدنصاب معاملات فصلی تا سقف ۷۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال در هر صورتحساب می باشد. ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم  تا سقف ۵ درصد نصاب معاملات کوچک
۵ معاملات بالاتر از ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از طریق سامانه ستاد انجام می شود . نامه شماره ۳۳۵۳۱/۴۰۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ معاونت حقوقی ریاست جمهوری  ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک
۶ دارایی های خریداری شده تا سقف ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰  ریال را می توان در سال خریداری شده مستهلک نمود. ماده ۱۲ بخشنامه ۱۶۱۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ سازمان امور مالیاتی در خصوص ضوابط و جداول استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ ق .م.م تا ۱۰ درصدنصاب معاملات کوچک
۷ ثبت کلیه معاملات بالای ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در پایگاه اطلاعات قرادادهای کشور در سامانه cdb.mporg,ir بند ب ماده ( ۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد  معاملات متوسط و بالاتر 
۸ نرخ مالیات بر درآمد ماهانه مشمول مالیات حقوق، موضوع جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل است :
درآمد مشمول مالیات حقوق ( ریال )  نرخ مالیات 
از  تا نسبت به مازاد 
۱ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ _ معاف
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۱ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵%
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۱ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%
نسبت به مازاد ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰  ۳۰%
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find-46.5158.13902.fa.html
برگشت به اصل مطلب