مدیریت امور مالی- همکاران ستاد
همکاران ستادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 

مدیریت امور مالی

سید محمد تقی زاده

سمت: مدیر امور مالی
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰
پست الکترونیک : taghizadeh۳۸yahoo.com

حمیدرضا ربیعی

سمت: معاون امور مالی
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۱۰
پست الکترونیک :

منیر عابدین مقانکی

سمت: مسئول دفتر
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۰۱
پست الکترونیک :

اداره رسیدگی و کنترل اسناد

محسن قاقزانی

سمت: رئیس اداره رسیدگی به امور عاملین
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۳۵
پست الکترونیک :

علی اکبر کیوان نسب

سمت: کارشناس امور مالی و عامل مالی و امین اموال( پژوهشکده فناوریهای نو)
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۳۳
پست الکترونیک :

زهرا قوتی

سمت: کارشناس رسیدگی به امور عاملین
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۰۵
پست الکترونیک :

اداره اعتبارات

علیرضا صفری

سمت: رئیس اداره
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۳۸
پست الکترونیک :

سعید خرم جاه

سمت: کارشناس اداره اعتبارات
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۴۱
پست الکترونیک :

لاله فرهنگ

سمت: کارشناس امور مالی
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۰۸
پست الکترونیک :

اداره دریافت و پرداخت

مهرداد جهانی

سمت: رئیس اداره
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۳۸
پست الکترونیک :

خدابخش جلیلی

سمت: حسابدار و عامل مالی پردیس مدیریت و مهندسی صنایع
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۳۱
پست الکترونیک :

اصغر کاظمی

سمت: کارشناس مسئول دریافت و پرداخت
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی 
پست الکترونیک :

اکرم زعفرانی

سمت: کارشناس امور مالی
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۱۹
پست الکترونیک :

مرتضی سلطانی طاهر

سمت: کارشناس امور مالی و عامل مالی پردیس مواد و فرآیندهای پیشرفته
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۱۷
پست الکترونیک :

امیرحسین عظامی

سمت: کارشناس امور مالی
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۳۰
پست الکترونیک :

اداره دفتر داری

محمد قاسمی

سمت: رئیس اداره
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۱۸
پست الکترونیک :

زهرا مهدی بابایی

سمت: کارشناس مسئول دفترداری
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۴۰
پست الکترونیک :

علیرضا طاهر زاده

سمت: کارشناس دفترداری
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی 
پست الکترونیک :

حمید سرابستانی

سمت: کارشناس دفترداری
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۴۴
پست الکترونیک :

حبیب توماج

سمت: کارشناس دفترداری
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۴۲
پست الکترونیک :

پژمان حیدری

سمت: کارشناس دفترداری
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۳۶
پست الکترونیک :

اداره اموال

علیرضا صفری

سمت: رئیس اداره
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۳۸
پست الکترونیک :

علی اکبر اسدالهی

سمت: کارشناس اموال
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۳۹
پست الکترونیک :

سمیه سرشار

سمت: متصدی امور دفتری و بایگانی
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۳۰ داخلی ۱۲۹
پست الکترونیک :

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=46.5135.11537.fa
برگشت به اصل مطلب