مدیریت امور مالی- اداره اعتبارات
اداره اعتبارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/21 | 

شرح وظایف اداره اعتبارات


• دریافت قانون بودجه و قوانین و مصوبات سال مالی از مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه
• پیاده سازی قوانین بودجه ای سالانه
• در صورت لزوم صدور بخشنامه ها و دستورالعمل‌های اجرائی اعتباری به سایر واحدها
• همکاری در تهیه و تدوین بودجه تفضیلی و موافقتنامه های اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
• کنترل و تطبیق بر اعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار
• ثبت و نگهداری درخواست وجه و تخصیص اعتبار از محل درآمد عمومی، درآمد اختصاصی و ردیفهای ابلاغی از سازمانهای مربوطه
• رعایت سقف اعتبار پیش بینی شده در ریز مواد هزینه و تطبیق با آیتم های بودجه تفضیلی و موافقتنامه های مبادله شده
• نگهداری، ثبت و نظارت بر رعایت سقف و مصرف صحیح اعتبار ابلاغی واحدهای دانشگاه بر اساس اعتبار ابلاغی مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه
• تأمین اعتبار اسناد صادره از سوی مقامات مجاز یر اساس بودجه ابلاغی سالانه و ثبت هزینه ها با توجه به تخصیص مربوطه
• کنترل و نظارت بر تأمین اعتبار و پرداختها با شرح مواد هزینه
• انطباق عملیات ثبت شده در سیستم اعتبارات با سیستم حسابداری و رفع مغایرت احتمالی
• کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین اداره اعتبارات و اداره دریافت و پرداخت
• کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین اداره اعتبارات و اداره رسیدگی و کنترل اسناد
• کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین اداره اعتبارات و اداره دفترداری و رسیدگی به امور عاملین
• همکاری در تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه با اداره دفترداری و رسیدگی به امور عاملین
• تهیه گزارشات مداوم اعتباری بر اساس دستور مدیر
• تهیه گزارشات اعتباری واحدها برحسب مورد و ارائه به مدیران دانشگاه جهت بهره برداری و رهنمود لازم
• پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و نظارتی
• صدور اسناد اعتباری اعتبار مصوب ، تخصیص اعتبار، درآمدها و اصلاحیه موافقت نامه ها و بودجه تفصیلی دانشگاه
• صدور اسناد اعتباری ردیف های ابلاغی از سازمان های مربوطه
• انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find-46.5139.11548.fa.html
برگشت به اصل مطلب