مدیریت امور مالی- اطلاعیه‌ها و بخش نامه‌ها
دستور العمل مستندسازی اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداخت ها از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/5 | 
با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به پیوست دستورالعمل "مستندسازی اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداختها از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای"، که طی نامه شماره ۴۰۳۰۰/۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است، در اجرای ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور برای اجرا ابلاغ می شود.

دانلود
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=46.5155.12013.fa
برگشت به اصل مطلب