مدیریت امور مالی- اطلاعیه‌ها و بخش نامه‌ها
لزوم ثبت هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط در سامانه ستاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/6 | 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ پیگیری های به عمل آمده از سوی دستگاه های نظارتی، ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺟﺰﺀ (۵) ﺑﻨﺪ (ﺍﻟﻒ) ﺗﺒﺼﺮﻩ (۵) ﻣﺎﺩﻩ  ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ ۱۴۰۱/۴/۱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ  ﻣﻨﻮﻁ ﺷﺪﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۸۳/۱/۲۵ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺩﻭﻟﺖ (ﺳﺘﺎﺩ)، ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻋﺎیت ﻣﻔﺎﺩ ﺟﺰﺀ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺫیربط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﻧﺪ.

دانلود
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find-46.5155.12395.fa.html
برگشت به اصل مطلب