مدیریت امور مالی- اخبار
جدول ضرائب و پرداختهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/27 | 
پرداخت های  دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۴۰۱- ریال 
 
ردیف موضوع پرداخت هیات علمی و بازنشسته کارمند و بازنشسته مستندات قانونی
ضریب۴۷.۷۵۴   ضریب ۳.۳۵۳
۱ حداقل حقوق کارکنان دولت    ۱۳.۳۶۲.۰۰۰ ۲۵% ایثارگری ( ۳.۳۴۰.۵۰۰ ) ماده ۵۱
۲ حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر(شاغلین )    ۲۴.۷۱۵.۰۰۰ مصوبه هیات وزیران (  حداکثر ۷ برابر ) 
۳ حداقل حکم کارگزینی    ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ مصوبه هیات وزیران 
۴ سقف خالص پرداختی متوسط سالانه  ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰ مصوبه هیات وزیران ( به استثناء حق التدریس ، حق التحقیق ، حق داوری ، عیدی )
۵ کمک هزینه ازدواج و فوت ۱۱۱.۷۴۴.۳۶۰ ۱۵۲.۷۷۱.۰۶۳ مواد ۱۰۵و ۷۸  آیین نامه های استخدامی 
۶ حداکثر ماموریت روزانه ۲۰/۱ مجموع حقوق رتبه وپایه وفوق العاده شغل وجذب      ( ۲.۶۲۶.۴۷۰ ) ۱۵/۱ مجموع حقوق رتبه و  پایه وفوق العاده   شغل و   جذب    ( ۹.۰۵۳.۱۰۰ ) مواد  ۶۴ و ۲۹   آیین نامه ها
۷ حق عائله مندی قبل از سال۱۴۰۱ (۴.۰۸۲.۹۶۷ )  قبل از سال ۱۴۰۱  ( ۴.۰۷۳.۸۹۵ ) مواد ۶۷ و ۳۵ آیین نامه ها
ازدواج سال ۱۴۰۱  ( ۸.۱۶۵.۹۳۴ )   ازدواج سال ۱۴۰۱   ( ۸.۱۴۷.۷۹۰ )
۸ حق اولاد-هرنفر قبل از سال ۱۴۰۱   (۱.۰۷۴.۴۶۵ )  قبل سال ۱۴۰۱   (۱.۰۵۶.۱۹۵) مواد ۶۷ و ۳۶ آیین نامه ها
فرزند متولد ۱۴۰۱  (  ۳.۲۲۳.۳۹۵  ) فرزند متولد ۱۴۰۱    (۳.۱۶۸.۵۸۵ )
۹ حق الجلسه دوآیتم اول حکم تقسیم بر ۷۵تا سقف ۵۰ساعت درماه آیتم اول حکم تقسیم بر ۵۰ تا سقف ۲۵ ساعت درماه مواد ۱۱۳و۸۴ آیین نامه ها
۱۰ حق التدریس/حق التحقیق دوآیتم اول حکم تقسیم بر ۵۰   ماده ۶۳ آیین نامه 
۱۱ اضافه کار    سه آیتم اول حکم تقسیم بر ۱۷۶   ماده ۳۲ آیین نامه
پاداش ماده ۵۰ برنامه    یک ماه حقوق حکم کارگزینی مصوبه هیات وزیران 
خارج از بار موظف    حقوق ومزایای مستمر تقسیم بر ۷۵ ( سقف ۵۰ ساعت در ماه )  ماده ۵ درآمد اختصاصی
۱۲ کمک هزینه غذا(روزانه)-ایاب وذهاب-مهد کودک ۱۵۰.۰۰۰ – ۲.۴۰۰.۰۰۰ – ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ – ۲.۴۰۰.۰۰۰ – ۲.۰۰۰.۰۰۰ مصوبه هیات وزیران 
۱۳ صندوق پس انداز کارکنان دولت ماهانه  ۵۰۲,۹۵۰ ۵۰۲,۹۵۰ مصوبه هیات وزیران 
۱۴ حداقل دستمزد قانون کار                    روزانه ۱.۳۹۳.۲۵۰  ماهانه ۴۱.۷۹۷.۵۰۰                 نرخ اضافه کار ۲۶۵.۹۸۰  (  ماهانه  تقسیم بر ۲۲۰ ضربدر ۱۴۰%= هر ساعت اضافه کار )   مصوبه شورای عالی کار  ( بن مسکن ۵.۵۰۰.۰۰۰ ) ( بن کارگری ۸.۵۰۰.۰۰۰ )
۱۵ حداقل دریافتی کارگر بدون فرزند - بدون سابقه    ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ هر فرزند ۴.۱۷۹.۷۵۰ - پایه سنوات ماهانه ۲.۱۰۰.۰۰۰  
۱۶ حداکثر دستمزد ماهانه ۳۱ روزه  ۳۰۲.۳۳۵.۲۵۰ ۳۰۲.۳۳۵.۲۵۰ مصوبه شورای عالی کار ( ۷ برابر حداقل )
۱۷ عیدی پایان سال کارمندان ، بازنشستگان و موظفین  ۵.۰۰۰*۳۳۵۳=۱۶.۷۶۵.۰۰۰ ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری 
۱۸ کمک رفاهی مستقیم و غیر مستقیم  کارمندان رسمی و پیمانی ( ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۱)  مطابق با موافقتنامه مبادله شده 
کارمندان قرارداد کار معین و ساعتی  ( ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۱)  از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه 
۱۹ سقف پاداش پایان خدمت  ۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰  جزء ۷بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 

بخشی از اهم موارد قانونی در قراردادها ، اموال و.... 
 
۱ حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۱  تصویب نامه شماره ۴۳۲۲۹/ت ۵۹۷۹۹ ه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ هئیت وزیران به استناد تبصره ( ۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات   معاملات جزء ( کوچک ) تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
معاملات متوسط از ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰
معاملات بزرگ بیش از  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ شناسایی اموال منقول غیر مصرفی و دارایی های ثابت مشهودی که در سر فصل موجودیها طبقه بندی میشوند. دستور العمل اجرایی نحوه و زمان شناسایی اولیه ، برکناری دایمی و واگذاری دارایی های دولت به شماره ۵۸۶۸۷/۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲  کمتر از یک و نیم درصد نصاب معاملات کوچک < ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۳ شناسایی اموال مصرفی و در حکم مصرفی در یک فاکتور و از یک نوع به حساب هزینه  دستور العمل اجرایی نحوه و زمان شناسایی اولیه ،  برکناری دایمی و واگذاری دارایی های دولت به شماره ۵۸۶۸۷/۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲  کمتر از سه دهم درصد نصاب معاملات کوچک < ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۴ ارسال معاملات فصلی به صورت تجمیعی یا حدنصاب معاملات فصلی تا سقف ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در هر صورتحساب می باشد. ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم  تا سقف ۵ درصد نصاب معاملات کوچک
۵ معاملات بالاتر از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق سامانه ستاد انجام می شود . نامه شماره ۳۳۵۳۱/۴۰۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ معاونت حقوقی ریاست جمهوری  ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک
۶ دارایی های خریداری شده تا سقف صد میلیون ریال را می توان در سال خریداری شده مستهلک نمود. ماده ۱۲ بخشنامه ۱۶۱۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ سازمان امور مالیاتی در خصوص ضوابط و جداول استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ ق .م.م تا ۱۰ درصدنصاب معاملات کوچک
۷ ثبت کلیه معاملات بالای ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در پایگاه اطلاعات قرادادهای کشور در سامانه cdb.mporg,ir بند ب ماده ( ۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد  معاملات متوسط و بالاتر 
۸ نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل است :
درآمد مشمول مالیات حقوق ( ریال )  نرخ مالیات 
از  تا نسبت به مازاد 
۱ ۶۷۲/۰۰۰/۰۰۰ _ معاف
۶۷۲/۰۰۰/۰۰۱ ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰%
۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۱ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵%
۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱ ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰%
نسبت به مازاد ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ۳۰%
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://aut.ac.ir/find-46.5158.11609.fa.html
برگشت به اصل مطلب