به گزارش شناسنامه قانون به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با تصویب هیئت وزیران و در اجرای تکلیف ...
۱۴۰۱/۳/۱۷
عطف به نامه شماره ۱۱۰۳۷۶ مورخ ۳۱/۹/۱۴۰۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ...
۱۴۰۱/۲/۲۸
خزانه داری کل کشور در راستای اجرای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور، نظام حسابداری بخش عمومی سال ۱۴۰۱ را به ...
۱۴۰۱/۲/۲۸
هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۱/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۳۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی ...
۱۴۰۱/۲/۲۸
ابلاغ توسط رئیس مجلس ۱۲ تیر ۱۴۰۰ و لازم الاجرا شدن ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰
۱۴۰۱/۲/۲۷
ابلاغ توسط رئیس مجلس ۱۹ آبان ۱۴۰۰ و چاپ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ۲۷ آبان
۱۴۰۱/۲/۲۷
بر اساس مصوبه شماره ت۵۹۸۳۶ه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیات وزیران، جدول ضرائب و حد نصاب پرداخت ها به شرح جدول زیر اعلام ...
۱۴۰۱/۲/۲۷
تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱ (تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران) ...
۱۴۰۱/۲/۱۹
انتشار عمومی اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و هم‌ترازان شاغل در دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم (بخشنامه شماره ...
۱۴۰۱/۲/۱۹
جمع‌بندی طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس
۱۴۰۱/۲/۱۹
تعیین میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۴۰۰ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت (تصویبنامه شماره ۱۵۱۹۷۲/ت۵۹۵۶۲هـ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ هیئت وزیران) ...
۱۴۰۱/۲/۱۹
دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور)
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ پیگیری های به عمل آمده از سوی دستگاه های نظارتی، ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺟﺰﺀ (۵) ﺑﻨﺪ (ﺍﻟﻒ) ﺗﺒﺼﺮﻩ (۵) ﻣﺎﺩﻩ  ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ...
هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اجرای ماده ۳۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه (مصوب ۹۴/۳/۱۲ هیأت امناء) در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ دستورالعمل مشروحه ذیل ...
با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به پیوست دستورالعمل "مستندسازی اسناد و مدارک قابل قبول برای پرداختها از ...
مصوب دهم اسفندماه ۱۳۵۱ با اصالحیه های بعدی
اسناد خزانه، در زمره اوراق بهادار با نامی قرار می‌گیرند که بیانگر تعهد دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است. اسناد خزانه از ...
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ شامل ۱۰ ماده می باشد که در ادامه به جزئیاتی از این ...
مقام مجاز جهت بروزرسانی اطلاعات خود نیازمند مطالعه موارد ذیل می باشند:
امور مالی دانشگاه با تفویض اختیار ماده  ۳۲ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه به عاملین محترم گردش کار و فرآیند کار عاملین مالی را به شرح ...
"قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله بـا فسـاد" مصـوب جلسـه مـورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمسـیون اجتمـاعی کـه باعنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم ودرجلسه علنی روزیکشنبه ...
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۷۵۰/۱۰۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ...
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره ششم هیت امنای دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۹۴/۳/۱۲
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ کمیسیون اجتماعی مجلس ...
ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی (جایگزین مجموعه بخشنامه های ۱۴ جدید درآمد)